fb pixel Важна информация 2R България Ⓡ Лидер на Пазара

Важна информация

Всички продукти, съдържащи знака по-долу, подлежат на разделно събиране и рециклиране!
Те не бива да се третират като битов отпадък!


Производителят Ви уведомява, че съгласно наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, всички газоразрядни лампи (луминесцентни тръби, компактни луминесцентни лампи, метал-халогенни лампи, натриеви лампи, живачни лампи) и всички осветителни тела с вградени акумулатори, трябва да бъдат маркирани с знак за разделно събиране.

Съдействието на потребителите е важно условие за осигуряване високото ниво на рециклиране на електрическите и електронни отпадъци, поради което ви молим след излизане от употреба на даден продукт, той да не бъде изхвърлян в контейнерите за битови отпадъци, а да бъде депониран на установените за това места, откъдето отпадъците ще бъдат събирани и рециклирани.

Нека заедно да се погрижим за чистотата на природата в нашата страна!

Къде да изхвърляме изгорелите вече енергоспестяващи лампи?


Важно е да се знае, че енергоспестяващите лампи в никакъв случай не бива да се изхвърлят заедно с общия битов боклук.


Енергоспестяващите лампи се причисляват към групата на т.нар. газоразрядни лампи и имат ниско съдържание на живак (по-новите под 3 mg, а по-старите модели от 3 до 8 mg).

За да използваме излезлите от употреба лампи природосъобразно и същевременно да ги рециклираме, трябва да ги изхвърляме отделно от всички други отпадъци. Затова трябва да се предават в определените за това места, които можете да откриете в повечето магазини за електроуреди и електроматериали, както и в голяма част от строителните хипермаркети.

Какво да направим, когато енергоспестяваща лампа се счупи?


По-новите енергоспестяващи лампи съдържат минимално количество живак. Поради тази причина е напълно безопасно, ако една такава лампа се счупи. В този сучай това, което трябва да се направи е просто внимателно да съберете счупените части (не с прахосмукачка), като част от живака се изпарява впоследствие. Във всички случай мястото на изгорелите, но несчупени енергоспестяващи лампи е в определените за това места в споменатите магазини.

Важно е да знаете, че лампите, които не са счупени, но са изгорели или пък са здрави и влизат в употреба, не излъчват никакъв живак. Металът се отделя в минимални количества, едва когато лампата е счупена.

“Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” (ИУЕЕО) е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на 1, т. 1 от ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ
© 2024 2Р България ЕООД. Всички права запазени.