fb pixel Търговски условия при поръчка | 2R Ⓡ България

Търговски условия

Общи търговски условия

Моля, преди търговски взаимотношения с "2Р България" ЕООД се запознайте с общите ни търговски условия(съкратено по-долу "условия"). "2Р България" ЕООД запазва правото си да променя условията си по всяко едно време.

1. Обхват на условията:
А) Настоящите условия регламентират търговската дейност на фирмата и са валидни при всички оферти, споразyмения и доставки на стоки и услуги между "2Р България" ЕООД(Търговеца) и Купувача, за които не е ИЗРИЧНО договорено нещо друго. Промени от тези условия са допустими единствено и само с изрично и писмено съгласие на Търговеца. Счита се за задължение на "2Р България" ЕООД да направи условията публични и общодостъпни, а на Купувача да се запознае по собствена инициатива с тях.

2. Оферти:
А) Писмените оферти на Търговеца са стандартно с валидност от 30 календарни дни от датата на издаване на офертата, както и до изчерпване на количеството от даден продукт, освен ако в самата оферта не е посочено ИЗРИЧНО нещо друго.

3.Ценови споразумения:
А) В случай, че не е договорено друго, цените на продуктите на Търговеца са валидни от неговия последен каталог или магазин. Цените да се разбират с включен пакетаж, без разходи за доставка или монтаж. Към оферираните цени се начислява ДДС, в съответствие със законовата ставка. При вече сключена сделка последващо едностранно редуциране на вече договорените количества в заявката от страна на Купувача не е разешено, освен ако не стане с писменото съгласие на Търговеца. В случай, че Търговецът приеме подобни промени, то той е в правото си да променя единичните си цени, съобразно методиката му на ценообразуване.

4. Плащания:
А) Плащанията в търговските ни обекти се извършва на място, освен ако няма споразумение между Търговеца и Купувача за други условия.

5. Запазване на правото за собственост:
А) Стоките остават собственост на Търговеца до пълното удовлетворяване на всички вземания и плащания, произтичащи от сделката.

6. Доставка:
А) Доставката е резултат от споразумение между двете страни(Търговец, Купувач).
Б) Частични доставки се допускат по всяко време, ако е налице такава договорка между страните.

7. Прехвърляне на отговорност, експедиция и опаковане
А) Рискът за стоките преминава върху Купувача веднага щом същите напуснат склада на Търговеца, независимо кой организира транспорта.
Б) Забавяне на експедицията по причини извън контрола на Търговеца прехвърлят отговорността от закъснението на Купувача.

8. Технически данни, размери и допустими отклонения:
А) Техническата информация за размери и други параметри на стоките или на пакетажа е ориентировъчна и следва да се тълкува в контекста на обичайните технически допустими отклонения, освен ако тя не е ИЗРИЧНО писмено потвърдена от Търговеца.
Б) В случай, че продуктите са произведени съгласно предоставени от Купувача технически спецификации, то тя се счита за поверителна информация и Търговецът е длъжен да не я предостави на трети човек.

9. Гаранция и отговорност:
А) Гаранционните срокове започват да текат от датата на предаване на стоката.
Б) Гаранционните срокове се отнасят само за фабрични дефекти.
В) Търговецът не отговаря за повреди и отклонения от качеството на вещта, възникнали вследствие на нейната неправилна употреба и експлоатация от страна на Купувача или трето лице.

10. Рекламации:
А) Рекламация се приема само срещу документ за покупка(фактура или касов бон).
Б) Стока, проявила дефект или недостатък, отразен в двустранния протокол между страните, се доставя за гаранционно обслужане до склад(база) на Търговеца от Купувача.
В) Купувачът се задължава да уведоми Търговеца за открити дефекти незабавно след тяхното откриване в рамките на гаранционния срок, без да предприема самоволни действия по тяхното отстраняване. В противен случай гаранционната отговорност отпада.
Г) Всички направени разходи за монтаж и демонтаж на дефектирали продукти в гаранция са за сметка на Купувача, ако не е договерно друго с Търговеца.
Д) Търговеца съхранява отремонтирана стока до 1 месец след уведомяване на клиента, че рекламацията му е удовлетворена.
Е) Търговецът не връща пари и не заменя стока, закупена на място в магазина, освен ако тя не е по рекламация.

11. Техническа информация и инструкции за ползване на продуктите на Търговеца:
А) Купувачът се задължава да използва продуктите съобразно указанията на Търговеца.
Б) Ако в указанията за приложение на продуктите не са упоменати случаи на употреба, необходими на Купувача, се препоръчва той първо да се консултира с Търговеца за възможното им ново приложение.

Основни категории на сайта:

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ
© 2024 2Р България ЕООД. Всички права запазени.